புதூர் நாகதம்பிரானின் கண்ணிலிருந்து வழியும் இரத்தம்:பக்தர்கள் படையெடுப்பு

வவுனியா புதூர் நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் நாகதம்பிரான் சிலையின் கண்களில் இருந்து இரத்த கண்ணீர் சொரிகின்றது.
இன்று காலை முதல் நாகதம்பிரானின் சிலையின் இடது கண்ணில் இருந்து இரத்தம் சொரிந்து வருகின்றது.

நாகதம்பிரான் சிலையின் கண்ணிலிருந்து இரத்தம் வரும் அற்புதகாட்சியை பார்ப்பதற்காக மக்கள் புதூர் நாகதம்பிரான்

ஆலயத்தைநோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.(நி)

Recommended For You

About the Author: KUKAN

error: Content is protected !!